کتاب بخوانیم

کتاب بخوانیم

– اگر ۱ جلد کتاب بخوانید ممکن است به کتاب خواندن علاقه‌مند شوید. – اگر ۲ جلد کتاب بخوانید حتما به کتاب خواندن علاقه مند می‌شوید. – اگر ۳ جلد کتاب بخوانید به فکر فرو می‌روید. – اگر ۴ جلد کتاب بخوانید در خلوت با خودتان حرف می‌زنید. – اگر ۵ جلد کتاب بخوانید سیاهی …

کتاب بخوانیم به خواندن ادامه بده »