ده باور اشتباه و خطرناک در مورد مدیریت استراتژیک

ده باور اشتباه و خطرناک در مورد مدیریت استراتژیک

متأســفانه فضای مدیریت استراتژیک چه در عرصه عمل و چه در عرصه آموزش نظری مباحث، سرشار از ایده‌های نادرست شده و به همین دلیل موج ســرخوردگی از مدیریت اســتراتژیک آغازشده اســت. در ادامه می‌خواهیم به‌اختصار ۱۰ باور غلط در مورد مدیریت استراتژیک را مطرح کنم. پیشــاپیش خوانندگان عزیــز را به تعلیق پیش‌فرض‌ها و پیش دانسته‌های …

ده باور اشتباه و خطرناک در مورد مدیریت استراتژیک به خواندن ادامه بده »