کتاب تبلیغات دیجیتال: نظریه و تحقیق

کتاب تبلیغات دیجیتال: نظریه و تحقیق

کتاب تبلیغات دیجیتال با معرفی مفاهیم کلیدی، مدل‌ها، نظریه‌ها، شیوه‌های ارزیابی، تعارض‌ها و مسائل، یک نمای کلی دقیق و جاری از این زمینه ارائه می‌دهد که از تحقیقات و عملکرد فعلی استفاده می‌کند. با تعادل تئوری و عملی، این کتاب به ارائه ابزارهایی برای ارزیابی و درک اثرات تبلیغات دیجیتال و کمپین های تبلیغاتی کمک …

کتاب تبلیغات دیجیتال: نظریه و تحقیق به خواندن ادامه بده »