کتاب نوآوری مدل کسب و کار در عصر اینترنت اشیا

کتاب نوآوری مدل کسب و کار در عصر اینترنت اشیا

نام کتاب به لاتین: Business Model Innovation in the Era of the Internet of Things: Studies on the Aspects of Evaluation, Decision Making and Tooling نام کتاب به فارسی: نوآوری مدل کسب و کار در عصر اینترنت اشیا: مطالعاتی در مورد جنبه های ارزیابی، تصمیم گیری و ابزار نویسنده: ژان اف. تِش (Jan F. Tesch) …

کتاب نوآوری مدل کسب و کار در عصر اینترنت اشیا به خواندن ادامه بده »