ویژگی‌های افراد خودشکوفا از دیدگاه آبراهام مازلو

ویژگی‌های افراد خودشکوفا از دیدگاه آبراهام مازلو

آبراهام مازلو، در دو کتاب خود، یکى «انگیزش و شخصیت» و دیگرى «به‌سوی روان‌شناس بودن» که هر دو نیز به فارسى ترجمه‌شده‌اند، این مؤلفه‌ها را براى خودشکوفاشدگان برمی‌شمرد.   ویژگی‌های افراد خودشکوفا از دیدگاه آبراهام مازلو ۱- عالم واقع را به نحو کارآمدى ادراک می‌کنند و می‌توانند بی یقینی و عدم قطعیت را تحمّل کنند …

ویژگی‌های افراد خودشکوفا از دیدگاه آبراهام مازلو به خواندن ادامه بده »